• สายด่วน สคบ.1166

ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับมหาภาคเชิงบูรณาการ (Big Projects)

13 มิ.ย. 2562

สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับมหาภาคเชิงบูรณาการ (BIG PROJECS) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง (รองเลขาธิการฯ) เป็นประธานฯ นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา (ผอ.สผพ.) นายจิติภัทร์ บุญสม (ผอ.ส่วนประสานฯ) และผู้แทนจาก กคฆ. กคต. และ สผพ. (ส่วนวิชาการฯ และส่วนเทคโนโลยีฯ) มาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นด้วย ซึ่งมีนางสาวปฐมดวง เชวงเดช (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) เป็นผู้จัดทำข้อมูลและนำเสนอ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอถึงกรอบแนวคิดการวิเคราะห์สภาพปัญหา กระบวนการ และแนวทางการแก้ไขในภาพรวมตามหลักทฤษฎี โดยมีประเด็นที่นำเสนอประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑. ประเด็น การบริหารจัดการซื้อขายออนไลน์ ๒. ประเด็น การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ๓. ประเด็น การบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ๔. ประเด็น การกระจายอำนาจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุม เสนอแนะให้มีการปรับกรอบเวลาในการขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ ๒๐ ปี การระบุปัญหาให้ชัดเจนและอ้างอิงที่มาของข้อมูล ตลอดจนกำหนดขอบเขตของโครงการ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำฯ จะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจะได้นำเสนอต่อผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป