• สายด่วน สคบ.1166

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ม.ค. 2563 6 ครั้ง
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 29 ม.ค. 2563 2 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 08 พ.ค. 2562 10 ครั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 04 ก.ย. 2561 4 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 04 ก.ย. 2561 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2564) 04 ก.ย. 2561 7 ครั้ง
(PowerPoint) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 01 ก.ย. 2561 11 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 01 ก.ย. 2561 7 ครั้ง
(PowerPoint) ปาฐกถาพิเศษ “การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย” โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 01 ก.ย. 2561 5 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน 2561) 01 ก.ย. 2561 0 ครั้ง