• สายด่วน สคบ.1166

คณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนฯ

การรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ ๑ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 426 ครั้ง
กิจกรรมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 544 ครั้ง
กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ สคบ. รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 85 ครั้ง
ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (เอกสารแนบ) 361 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ 489 ครั้ง
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนฯ ปีงบประมาณ 2562 461 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) 295 ครั้ง
สรุป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายยุทธศาสตร์ (คำสั่ง คณะทำงานฯ) 6 ครั้ง
โครงสร้างคณะทำงานรขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 9 ครั้ง
คำสั่ง คณะคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564) 7 ครั้ง