สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
16/09/2556 : 09:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
16/09/2556 : 16:00 น.