สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานและเทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ เวลา 8.30 - 16.30 น.

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานและเทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ"
วันที่ 10 กันยายน 2556
เวลา 8.30 - 16.30 น.

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
10/09/2556 : 08:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
10/09/2556 : 16:30 น.