คำนวณประมาณการภาระหนี้เช่าซื้อ

ต้นเงิน (ราคารถที่ไม่รวมดอกเบี้ย)

หักด้วย เงินต้นใน ค่างวดที่ชำระไปแล้ว ( ตามตาราง Flat Rate)

หักด้วย ราคาที่ขายทอดตลาด (เฉพาะกรณีที่มีการขายทอดตลาดแล้ว)

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้

หมายเหตุ: 1. ภาระหนี้ที่คำนวณได้ อาจไม่ใช่ภาระหนี้จริงเมื่อถูกฟ้องร้องทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

หมายเหตุ: 2. กรุณากรอกตัวเลขในทุกหัวข้อ หรือ หากไม่มี ขอความกรุณากรอก 0 เพื่อให้สามารถคำนวณได้

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop istanbul escort