• สายด่วน สคบ.1166

          วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสที่ สคบ. ครบรอบ ๔๐ ปี วันสถาปนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สคบ. และแขกผู้มีเกียรติ อดีตผู้บริหาร สคบ. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกฎหมาย ด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และการประชาสัมพันธ์ ร่วมในศาสนพิธี ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงานคณะกรรมกาคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น ๕ 

          นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีเจ้าหน้าที่สหพันธ์องค์การผู้บริโภค จัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคของประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่มิได้ย่อท้อยังคงส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนอีกหลายครั้ง จนถึงครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ องค์การเอกชนของประเทศไทยจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภค ชื่อ คณะกรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภค จนกระทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบาลสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรองนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เป็นประธานกรรมการฯ และได้สลายตัวไปพร้อมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางการเมือง ต่อมาโดยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้ง โดยอาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรีและศึกษาหามาตรการถาวรในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนให้มีองค์กรของรัฐทำหน้าที่ตรวจตรา ดูและและประสานงานการปฎิบัติงานต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รัฐบาลจึงเห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมายและนำร่างกฎหมายขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าให้ตราเป็นพระราชบัญญัติทรงลงพระปรมาภิไธย ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคมคม ๒๕๒๒ เป็นต้นไป

 โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดอยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นจึงถือได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการสถาปนาเป็นส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ ๔๐ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. จึงได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ สคบ. และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดความตระหนักรู้ในหน้าที่ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ความมีเมตตาธรรมในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีความทุกข์ให้ได้รับความเป็นธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดี เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี ภายในหน่วยงานตลอดไป          

 

***********************************( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )