• สายด่วน สคบ.1166

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการคลินิก สคบ. ครั้งที่๙ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดใต้ทางด่วน วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีนางปิยธิดา อุทโยภาส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางรัก เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวไพรวัลย์ งามไมตรี ประธานชมรมคุ้มครองบริโภค เขตบางรัก เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่สมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเข้าถึงความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้บริโภค ภายในงานมีการมีบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการประกันภัย วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันชีวิต วิทยากรจาก กองทุนประกันชีวิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี วิทยากรจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หัวข้อ ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพ ที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย วิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และความเข้าใจ ด้านการประกันวินาศภัย วิทยากรจากกองทุนประกันวินาศภัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๘๐ คน
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )