• สายด่วน สคบ.1166

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๙ ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ๑ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๒ นี้ประเทศไทย โดย สคบ.เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในรายสาขาด้านการคุ้มผู้บริโภคซึ่งรัฐบาล สคบ.ได้เสนอนางรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการ สคบ. ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอาเซียนในรายสาขาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Chair of the ASEAN Committee on Consumer Protection) การประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลัก​ ๓​ กิจกรรม​ คือ ๑) การประชุม ACCP ซึ่งเป็นการประชุมแบบปิด (Closed meeting) และมีการรักษาความลับในฐานะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๓ วัน (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งปกติประเพณีจะจัดขึ้นในวันต่อเนื่องกับการประชุม ACCP โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียน - ออสเตรเลีย ระยะที่ ๒ (AADCP II) คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (US FTC) เป็นต้น และ (๓) การประชุมคู่ขนาน (Back to Back meeting) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาวาระย่อยหรือภารกิจภายใต้การประชุม ACCP โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ ๖๐ คน
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )