• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "คลินิก สคบ.” ณ วัดไชยทิศบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางนุกูล กรชนะ ประธานชุมชนวัดไชยทิศ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันชีวิต” ผู้แทนจากกองทุนประกันชีวิต "การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย” ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย "การดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี” ผู้แทนจากกรมอนามัย กรุงเทพ "การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการสื่อสารคมนาคม” ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ "การให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย” และผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )