• สายด่วน สคบ.1166

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

16 พ.ค. 2562( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
(ร่าง) ประกาศฯ ขายรถยนใช้แล้ว (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) ดาวน์โหลด
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. …. ดาวน์โหลด