• สายด่วน สคบ.1166

       วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และมหาวิทยาลัยเกริก โดยมี ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้แทนในพิธีดังกล่าว ณ ห้อง ๒๓๐๐ อาคาร ดร. เกริก มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานครภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค วิทยากรโดย นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี สคบ. และนายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สคบ.การอภิปราย เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคยุคสื่อออนไลน์ : ปัญหา การป้องกัน และการดำเนินคดี วิทยากรโดย นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข รองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก และนายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สคบ.และพิธีมอบเกียรติบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้แทนมอบแก่ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน ๑๒๐ คน
 
         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาและการประชุมสัมมนาวิชาการด้านกฏหมาย เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคยุคสื่อออนไลน์ : ปัญหา การป้องกัน และการดำเนินคดีซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติสิทธิผู้บริโภคไว้ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและ ๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบส่งผลให้การละเมิดสิทธิผู้บริโภคยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สคบ.จึงเล็งเห็นว่า การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถช่วยลดการเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้ตั้งแต่ต้นทางได้ในระดับหนึ่ง โดยการสร้างกลุ่มเยาวชน นักศึกษาให้เติบโตเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพและในอนาคตเมื่อออกไปประกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย สคบ.จึงได้จัดโครงการผู้นำเยาวชนตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการเป็นสังคมบริโภคอย่างยั่งยืนและพอเพียง กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิทธิผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรมต่อไป

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )