• สายด่วน สคบ.1166

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการเรียกคืนสินค้าในไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการอภิปรายหัวข้อ "แนวทางการเรียกคืนสินค้าของไทยและต่างประเทศ” วิทยากรโดยนายประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี และนางวิมลรัตน์ รุกขวรกุล เตริยาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ และการอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อ "การจัดทำตารางเปรียบเทียบการเรียกคืนสินค้ากับประเทศต่างๆ ” การศึกษาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นการศึกษาเปรียบเทียบกับออสเตรเลีย การศึกษาเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ การศึกษาเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้และการศึกษาเปรียบเทียบกับมาเลเซีย ทั้งนี้ในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )