• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบให้ นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยการส่งเสริมสนับสนุนและการกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดให้มีกิจกรรมการแสดงที่สื่อถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและการนำเสนอพัฒนาการการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ "๔๐ ปี สคบ. กับความคาดหวังของผู้บริโภค” โดยวิทยากรจากภาคประชาชน ในโอกาสนี้ สคบ.ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโล่และใบประกาศชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคแก่ชุมชนหมู่บ้านที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีธรรมมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )