• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการ "ศึกษาการจัดทำกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาลดราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้า” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ศ.สุษม ศุภนิตย์ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ และนายธาราวุฒิ สืบเชื้อ รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณา เพื่อให้สามารถรับมือกับกลยุทธ์ทางการขายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือเจ้าหน้าที่จาก สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตัวแทนภาคประชาชน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ประมาณ 100 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )