• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการคลินิก สคบ. โดยมีคุณอัญพัชญ์ จิรสุริยันวัชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสามเสนนอก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี วิทยากรโดย นางสาวสาธิดา ปั้นทอง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพฯ หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย วิทยากรโดย นายนรเทพ ถีระแก้ว เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สำนักงาน คปภ. และหัวข้อ สิทธิของผู้บริโภค วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันชีวิต วิทยากรโดยนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส กองทุนประกันชีวิต และหัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการประกันวินาศภัย วิทยากรโดย นายธนาภพ นิรัชพรสตุล เจ้าหน้าที่อาวุโส กองทุนประกันวินาศภัย การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคด้านต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนเคหะห้วยขวาง จำนวน 50 คน
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )