• สายด่วน สคบ.1166

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2561 (ข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2562)

22 มี.ค. 2562


หมายเหตุ : พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้ยื่นค่าขอจดทะเบียนและผู้ที่จดทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง อยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ต้องวางหลักประกันกับนายทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 หากผู้กอบธุรกิจรายใดไม่วางหลักประกัน ภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
>> ลิงก์ : พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

( )

เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด