• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่เจ็ดของการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รุ่น 7” วิทยากรโดยนายจักริน จรัญรัตนศรี หัวหน้ากลุ่มวางแผนและพัฒนาคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บรรยายให้ความรู้ "การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันภัย” และนางณปภัช รัตนสุต นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ. บรรยายในหัวข้อ "กระบวนการวิธีการการตรวจสอบฉลากและการพิสูจน์และตรวจสอบสินค้าที่ไม่ปลอดภัย” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )