• สายด่วน สคบ.1166

สคบ. ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการขายตรง/ตลาดแบบตรงมาวางหลักประกัน

08 ก.พ. 2562     981 views

ประกาศด่วน

     ด้วยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรง/ตลาดแบบตรงวางหลักประกันต่อนายทะเบียน

     ขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะวางหลักประกัน ประเภท เงินสด สามารถวางหลักประกัน โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สคบ.เพื่อการวางหลักประกัน...(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ)..." และให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

          ๑. แบบนำส่งหลักประกัน
          ๒. ใบเสร็จ หรือ สลิปการโอน
          ๓. เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี ล่าสุด เช่น ภงด. ๕๐ หรือ ภ.พ. ๓๐

     ทั้งนี้ หากท่านไม่นำหลักประกันการประกอบธุรกิจมาวางหรือนำมาวางไม่ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง/ตลาดแบบตรง

     หมายเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจที่วางหลักประกันประเภท หนังสือค้ำประกัน แล้ว ไม่ต้องนำหลักประกันประเภทเงินสด มาวางซ้ำอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( )

เอกสารดาวน์โหลด
ทะเบียนเลขที่บัญชี สคบ. ดาวน์โหลด