• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ (KM Team) โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานคณะทำงานหรือ CKO และมีผู้อำนวยการหรือผู้แทนคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 5 สคบ.

( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )