• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0” (ครั้งที่ 1) พร้อมบรรยายในหัวข้อ "การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลในประเทศไทยและอาเซียน” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ "การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลในประเทศไทยและอาเซียน” วิทยากรโดย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอโรรา อุนนะนันทน์ ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.วิมลรัตน์ เตริยาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ พร้อมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการป้องกันปัญหาด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ภายใต้หัวข้อ กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคข้ามแดน การคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการทำสัญญาออนไลน์ การช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์ การโฆษณาเกินจริงผ่านสื่อออนไลน์และสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )