• สายด่วน สคบ.1166

ประกาศ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง ขอให้นำหลักประกันการประกอบธุรกิจมาวางต่อนายทะเบียน ตามที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ของท่านได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง/ตลาดแบบตรง

08 ก.พ. 2562

ขณะนี้เหลือเวลาอีก    วัน


( )

เอกสารดาวน์โหลด
กฎกระทรวง วางหลักประกัน ดาวน์โหลด
คู่มือการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (สำหรับผู้ประกอบการ) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน - จดทะเบียนแล้ว ดาวน์โหลด
แบบนำส่งหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ดาวน์โหลด