...."/>
....">
  • สายด่วน สคบ.1166

ประกาศ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง ขอให้นำหลักประกันการประกอบธุรกิจมาวางต่อนายทะเบียน ตามที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ของท่านได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง/ตลาดแบบตรง

25 ธ.ค. 2561

ขณะนี้เหลือเวลาอีก วัน


( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
กฎกระทรวง วางหลักประกัน ดาวน์โหลด
คู่มือการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (สาหรับผู้ประกอบการ) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน - จดทะเบียนแล้ว ดาวน์โหลด
แบบนำส่งหลักประกันกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง ดาวน์โหลด