• สายด่วน สคบ.1166

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานคณะทำงานฯ และมีผู้อำนวยการหรือผู้แทนคณะทำงานเข้าร่วม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )