• สายด่วน สคบ.1166

ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. 2561

06 มี.ค. 2562              สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำ ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (ConsumerProtectionGuarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อมอบให้แก่กิจการ หรือผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
              ขอเชิญกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามแบบคำขอที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.ocpb.go.th 


( )

เอกสารดาวน์โหลด
ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
รูปแบบเครื่องหมายแนบท้ายข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความ