ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑

22 พ.ย. 2561     414 views              สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำ ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (ConsumerProtectionGuarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อมอบให้แก่กิจการ หรือผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
              ขอเชิญกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามแบบคำขอที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.ocpb.go.th


( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
รูปแบบเครื่องหมายแนบท้ายข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเครื่องหมายรับรองการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ภายใต้กิจการและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด