• สายด่วน สคบ.1166

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่เสร็จจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

14 พ.ย. 2561( )

เอกสารดาวน์โหลด
แบบเสนอความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... เสร็จจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่เสร็จจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด