• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายธสรอัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการ "รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว และได้ข้อมูลสำหรับการใช้ประกอบกาIพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )