• สายด่วน สคบ.1166

          วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมประชุมวิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เรื่อง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ทิศทาง บทบาท และการสนับสนุน โดยมีนายพิทยา จินาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี ร่วมเสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนจากทั่วประเทศ ประมาณ 280 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงประกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ประธานมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และนางรัศมี วิศทเวทย์ รองประธานคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา มอบใบประกาศรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง 19 องค์กร และขั้นพื้นฐาน 203 องค์กร ซึ่งองค์กรที่ได้รับมอบประกาศในวันนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเป็นกลไกของภาครัฐให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการรับเรื่องร้องเรียน เฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )