• สายด่วน สคบ.1166

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมหารือการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (ยกเลิก ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2561) และร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. .... ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม 5 สคบ. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ร่างระเบียบดังกล่าว โดยรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ พิจารณาปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันต่อไป
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )