• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) และพิจารณาแผนการดำเนินงานมาตรการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 สคบ.
( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )