• สายด่วน สคบ.1166

สคบ. จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสุรินทร์

คำอธิบาย: C:\Users\sirikul.c\Desktop\wab\New folder\IMG_9257.JPG คำอธิบาย: C:\Users\sirikul.c\Desktop\wab\New folder\IMG_9256.JPG วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สคบ. จัดโครงการ "เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอันตรายนอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "การเฝ้าระวังและตรวจสอบฉลากสินค้า สินค้าอันตรายและสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย บริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนโดยวิทยากรจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รู้ เข้าใจ และทราบถึงความสำคัญของฉลากสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ รู้จักและมีส่วนช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าอันตราย รวมถึงสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยซึ่งอาจมีการลักลอบจำหน่ายในพื้นที่เขตชายแดน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ การจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )