• สายด่วน สคบ.1166

สคบ. ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบสินค้าเขตชายแดนตลาดช่องจอม

คำอธิบาย: C:\Users\sirikul.c\Desktop\wab\New folder\IMG_9239.JPG คำอธิบาย: C:\Users\sirikul.c\Desktop\wab\New folder\IMG_9238.JPG วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายธนยศ แสงสุขใส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมหารือ "การเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย บริเวณพื้นที่เขตชายแดนร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำโดยนายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่ สคบ. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์ และด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อหารือถึงแนวทางการตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้า และตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย บริเวณพื้นที่ตลาดชายแดน ซึ่งอาจมีการลักลอบฝ่าฝืนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ต่อมาคณะฯ ได้ลงพื้นที่ยังตลาดช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ร้านค้าในตลาดช่องจอมส่วนใหญ่ ไม่เปิดจำหน่าย ส่วนที่เปิดจำหน่ายนั้น บางร้านไม่พบผู้จำหน่าย โดยร้านที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจสอบ ได้แก่ ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ร้านขายสินค้าประดับยนต์ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้ตียุงไฟฟ้า และอุปกรณ์ปลั๊กไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำฉลากสินค้า และจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 30 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยไม่ระบุ ที่อยู่ของผู้ผลิต ไม่ระบุราคา และแสดงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสคบ. จะได้นำผลการตรวจสอบให้จังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )