• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบนโยบายและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ กองทุนหมู่บ้านทุ่งมหาศาล อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิกาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )