• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ 4 จังหวัด คือ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอทร์ท จังหวัดพิจิตร ในการนี้ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายเดชาวัต แจ้งชื่น ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และคณะร่วมกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และบรรยายเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติและประชาชนในชุมชน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยการลงพื้นที่มอบนโยบายและการตรวจเยี่ยมชมร้านค้า พบปะสมาชิกสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการความรู้จากภาคีหน่วยงานในกำกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )