• สายด่วน สคบ.1166

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

23 พ.ย. 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)
     "เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรม ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ตระหนักในสิทธิและหน้าที่"

พันธกิจ (Mission)
     ๑. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
     ๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคได้
     อย่างทันท่วงที
     ๓. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
     ๔. สร้างนวัตกรรมงานบริการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค
     ๕. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตน
     ได้
     ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๗. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
       กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนากลไกการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง สินค้าหรือบริการ
       กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากลไกการเตือนภัยสินค้าหรือบริการ
       กลยุทธ์ที่ ๓ มีกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
       กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๑ กำหนดหรือขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๒ มีแผนพัฒนากฎหมาย (๔ ปี) และรายปี
       กลยุทธ์ที่ ๓ มีฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
       กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
       กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office)
       กลยุทธ์ที่ ๓ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี( )