• สายด่วน สคบ.1166

สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม KM DAY 2018 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการเงินการคลัง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย นางสายสวาท ใจจง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และตอบประเด็นข้อซักถามด้านการเงินการคลัง โดยมีบุคลากรของ สคบ. เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 สคบ.


( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )