• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมคลินิค สคบ. ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค ณ หมู่บ้านอมรวิวัฒน์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในด้านการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี โดยผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม จากสำนักงาน กสทช. การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านประกันภัย จากกองทุนประกันชีวิต และสิทธิผู้บริโภคและแนวทางการร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ จากสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมด้านต่างๆ อีกทั้งยังสร้างความตระหนักในการรู้จักปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนและคนรอบข้าง
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )