• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สคบ. ครั้งที่ 5/2561 โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานคณะทำงาน และมีคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นตามหลักวิชาการ และพิจารณารายละเอียดตามโครงการร่างการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจ 13 กลุ่มงาน สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านกระบวนงาน ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 สคบ.
( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )