วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง อยู่อย่างเป็นธรรม มีความเข้มแข็งและยั่งยืน"

เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. พัฒนากฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์ เอื้อต่อการพิทักษ์ผู้บริโภค และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการจัดการความรู้อย่างมีระบบและทันสมัย
  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  4. สนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภคให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้าง ความตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
  5. สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)