วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 • สายด่วน สคบ.1166

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง อยู่อย่างเป็นธรรม มีความเข้มแข็งและยั่งยืน"

เป้าหมาย

 • ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 • ผู้ประกอบธุรกิจมีธรรมาภิบาล
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถบังคับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกันด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบริหารจัดการองค์กรสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ

 1. พัฒนากฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์ เอื้อต่อการพิทักษ์ผู้บริโภค และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการจัดการความรู้อย่างมีระบบและทันสมัย
 3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 4. สนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภคให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้าง ความตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 5. สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ