• สายด่วน สคบ.1166

แบบบันทึกคำร้องเรียน

ดาวน์โหลดแบบคำร้องเรียน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียนต่อ สคบ. หรืออาจเขียนเป็นจดหมายธรรมดาโดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มนี้ได้ เมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร บี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ไฟล์ประกอบ :

คลิกเพื่อดาวน์โหลด