• สายด่วน สคบ.1166

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

สคบ.ช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างไร
องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
การคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
- การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย
- การดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
- สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
- การอุทธรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
- บทกำหนดโทษ