ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
11 กรกฎาคม 2556 สคบ. ร่วมแสดงความยินดีในงานครบ ๒๕ ปี กรมประชาสัมพันธ์
10-11 กรกฎาคม 2556 ลคบ. บรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้พนักงานบริษัทนิสสันฯ
10 กรกฎาคม 2556 สคบ. ประชาพิจารณ์แก้ไขปัญหาธุรกิจและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับ AEC
สคบ. เข้าร่วมการประชุมนโยบายผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013 Asian Forum on Consumer Policy) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผลการศึกษาทบทวนสถานการณ์เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคของประเทศไทย
7 กรกฎาคม 2556 ลคบ. บรรยายให้ความรู้ “เตรียมความพร้อมให้ผู้บริโภคก่อนเข้าสู่โลกประชาคมอาเซียน”
6 กรกฎาคม 2556 สคบ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
5 กรกฎาคม 2556 สคบ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบยางรถยนต์ บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด
2-3 กรกฎาคม 2556 สงขลาร่วมสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่สู่ AEC
26-27 มิถุนายน 2556 โครงการ สคบ. สัญจร จ.เลย
24 มิถุนายน 2556 สคบ. ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2556
17 มิถุนายน 2556 “บูรณาการความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายจากภาชนะที่ทาจากยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์”
8 ใน 10 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนติดมัลแวร์
16 มิถุนายน 2556 สคบ. ประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประชาพิจารณ์ -ร่าง- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
12 มิถุนายน 2556 สคบ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สคบ. ทำประชาพิจารณ์ จ่อคุมสัญญาธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพี่อการอยู่อาศัย
11 มิถุนายน 2556 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดชลบุรี
11 มิถุนายน 2556 สคบ. ทำประชำพิจำรณ์ จ่อคุมสัญญำธุรกิจกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเพี่อกำรอยู่อำศัย
10 มิถุนายน 2556 ลคบ. บรรยายให้ความรู้แก่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล และอบต. รุ่นที่ ๗๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)