• สายด่วน สคบ.1166

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556 15 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2556 3 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2556 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 15 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2556 207 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 195 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2556 174 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2556 215 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 216 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 168 ครั้ง