• สายด่วน สคบ.1166

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 มี.ค. 2561 4 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21 มี.ค. 2561 4 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 21 มี.ค. 2561 5 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 21 มี.ค. 2561 1 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการควบคุมแร่ใยหิน ระหว่าง สคบ. และ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 มี.ค. 2561 1 ครั้ง
บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองผู้บริโภค 18 หน่วยงาน 21 มี.ค. 2561 8 ครั้ง
ปฏิญญาความร่วมมือในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 มี.ค. 2561 3 ครั้ง
บันทึกข้อตกลง เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง