• สายด่วน สคบ.1166

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สคบ. กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 มี.ค. 2561 0 ครั้ง
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สคบ. กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 21 มี.ค. 2561 3 ครั้ง
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์ ระหว่าง สคบ. กับ ทิพยประกันภัย 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัด กศน.ตำบล ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงศึกษาธิการ 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระหว่างสคบ. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21 มี.ค. 2561 4 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 21 มี.ค. 2561 13 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ระหว่าง สคบ. กับ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น 21 มี.ค. 2561 5 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 21 มี.ค. 2561 6 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ สคบ. 21 มี.ค. 2561 0 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 21 มี.ค. 2561 7 ครั้ง