• สายด่วน สคบ.1166

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สำนักพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 มี.ค. 2561 24 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 21 มี.ค. 2561 8 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 21 มี.ค. 2561 5 ครั้ง
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง กับ 9 หน่วยงาน 21 มี.ค. 2561 16 ครั้ง
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 21 มี.ค. 2561 12 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านรหัสสากลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 21 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา 5 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 21 มี.ค. 2561 4 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 21 มี.ค. 2561 6 ครั้ง
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สคบ. กับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 21 มี.ค. 2561 3 ครั้ง