• สายด่วน สคบ.1166

แบบสอบถาม/แบบสำรวจ

 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 51 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน (OCPB POLL): สคบ. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนฯ 3 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุดฯ 4 ครั้ง