• สายด่วน สคบ.1166

แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

 
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มี.ค. 2562 19 ครั้ง
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 มี.ค. 2562 8 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปค.5) 19 มี.ค. 2562 26 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 19 มี.ค. 2562 24 ครั้ง
กิจกรรมการคัดเลือกผู้นำแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Award 2019 ของ สคบ. และแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อ 21 ม.ค. 2562 31 ครั้ง
กิจกรรมการจัดทำคู่มือ/ประมวลคำถามคำตอบ Q&A และแบบฟอร์ม 21 ม.ค. 2562 12 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 09 ม.ค. 2562 3 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2562 09 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี พ.ศ. 2562 04 ม.ค. 2562 25 ครั้ง
แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด และการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 ธ.ค. 2561 36 ครั้ง