• สายด่วน สคบ.1166

งานวิจัย

 
โครงการวิจัยเชิงสำรวจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดาเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2561) 13 ธ.ค. 2561 149 ครั้ง
โครงการสำรวจ "ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 14 ม.ค. 2561 42 ครั้ง
รายงานผลการศึกษา "โครงการศึกษากลไกเชิงรุกส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน" ตุลาคม พ.ศ. 2556 13 ม.ค. 2561 61 ครั้ง
โครงการวิจัยปัญหาสังคมบริโภคนิยม (สคบ.โพล) และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2556 11 ม.ค. 2561 77 ครั้ง
โครงการวิจัย ปัญหาสังคมบริโภคนิยมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2555 10 ม.ค. 2561 63 ครั้ง
โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค" ประจำปี พ.ศ. 2554 09 ม.ค. 2561 82 ครั้ง
โครงการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคกรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2553 08 ม.ค. 2561 56 ครั้ง
โครงการศึกษาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครอง พ.ศ. 2553 07 ม.ค. 2561 53 ครั้ง
การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ตุลาคม พ.ศ. 2552 06 ม.ค. 2561 33 ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2552 05 ม.ค. 2561 70 ครั้ง