• สายด่วน สคบ.1166

สำนักงานเลขานุการกรม

 
รายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนัก/กอง/กลุ่ม 13 ครั้ง
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 8 ครั้ง
แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 8 ครั้ง
รายงานผลโครงการ "พัฒนาขีดสมรถถนะของบุคลากร สคบ." 12 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนาระดับส่วน/ฝ่าย : แบบ สพท. ๐๒ข 14 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนาระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม : แบบ สพท. ๐๒ก 19 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนารายบุคคล : แบบ สพท. ๐๑ 27 ครั้ง
แบบฟอร์มวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 20 ครั้ง
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 27 ครั้ง
รายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับสำนัก/กอง/กลุ่ม 23 ครั้ง