• สายด่วน สคบ.1166

ตัวชี้วัดของ สคบ.

 
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงล่าสุด) 33 ครั้ง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33 ครั้ง
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) 38 ครั้ง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดตามมาตรา 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ครั้ง
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 61 ครั้ง
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 ครั้ง
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 ครั้ง
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน) 31 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 7 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน) 5 ครั้ง